[List và Dictionary part 3] – Dictionary và ôn lại một ít về list

Hi các bạn (hi cho nó lịch sự thôi vì như từ đầu mình bảo là mình viết cho mình học thôi mà =)) ), lòng vòng cũng đã hơn 4 tháng mình mới quay lại trang này và viết bài, vì mới chuyển qua công ty mới nên chưa bắt kịp với nhịp độ OT bên đó (thật ra thì mình nói dóc đó, tại đi bia bọt với ca hát nhảy múa nhiều hơn nên toàn về trễ 😀 ).

Thôi giờ mình làm nốt cái phần mình còn nợ về List & Dictionaries trước đó. Vậy thì hôm nay ta sẽ tìm hiểu về phần cuối trong series [List và Dictionary] đó là tìm hiểu về dictionary.

Python dictionaries
Python dictionaries
1. Tìm hiểu về key (khóa)

Một dictionary tương tự như một danh sách (list). Nhưng ta có thể truy cập được vào giá trị của một dictionary thông qua một key được định danh sẵn chứ không phải dựa vào một index như là list.

Tiếp tục đọc

[List và Dictionary part 2] – Các tính năng và chức năng của List

python list function
Function of list in Python
1. Thêm phần tử vào cuối và chiều dài list

Một list không có chiều dài cố định, ta có thể thêm một phần tử vào cuối một list bất cứ khi nào ta thích.

Ví dụ:

letters = ['a', 'b', 'c']
letters.append('d')
print len(letters)
print letters

Như ví dụ trên, đầu tiên ta tạo một list có tên là letters.

Sau đó ta thêm một chuỗi ‘d’ vào cuối list letters.

Kế tiếp ta in ra màn hình chiều dài của list (sau khi đã thêm phần tử “d” vào).

Cuối cùng là in ra list letters. Tiếp tục đọc

[List và Dictionary part 1] – List trong Python

python list
python list
1. Giới thiệu về List (mảng)

List là một kiểu dữ liệu dùng để lưu trữ một tập hợp các dữ liệu khác nhau thành một danh sách  các giá trị.

Ta có thể gán các phần tử vào một list theo mẫu sau, với các item đặt trong cặp dấu ngoặc vuông.

list_name = [item_1, item_2]

Một list có thể rỗng (không có phần tử nào):

empty_list = []

Một list có các tính chất tương tự như 1 chuỗi (string), nhưng có vài điểm khác (như string không thể gán giá trị thông qua index như thế này string[0]=”s”, trong khi list thì được,…).

Ví dụ: Tạo có một list zoo_animals có 4 phần tử, mỗi phần tử có kiểu string và cách nhau bởi 1 dấu phẩy:

zoo_animals = ["pangolin", "cassowary", "sloth", "eagle"]

Tiếp tục đọc

[Áp dụng] – Chi phí cho một kỳ nghỉ

vacation costs
Vacation costs
1. Chuẩn bị

Ở các bài trước ta đã có được các kiến thức cơ bản về Python, giờ ta sẽ áp dụng chúng vào một bài toán thực tế đơn giản là tính các chi phí cho một kỳ nghỉ lễ (sắp tới tết Tây rồi, nghe lễ mà đã thật :D).

Ok, trước khi bắt đầu, ta hãy xem lại về hàm trong Python.

def bigger(first, second):
  print max(first, second)
  return True

Tiếp tục đọc

[Functions – part 3] – Các hàm được dựng sẵn và ôn lại kiến thức về hàm

coffe-code1. Hàm dựng sẵn

Sau 2 bài Hàm là gì? và Modules trong Python ta đã biết hàm là gì và làm thế nào để import các module, bây giờ ta hãy cùng xem một số hàm được Python dựng sẵn cho ta (tức là không cần import bất ỳ module nào mà cũng sử dụng được).

Thật ra nếu bạn đã đọc các bài trước thì bạn cũng đã sử dụng một số hàm có sẵn với chuỗi như .upper(), .lower()str() và len(). Các hàm này được dựng sẵn để làm việc với string.

Hãy xem qua đoạn code này, gõ lại và thực thi nó, ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các hàm này ở phần sau:

def biggest_number(*args):
  print max(args)
  return max(args)
  
def smallest_number(*args):
  print min(args)
  return min(args)

def distance_from_zero(arg):
  print abs(arg)
  return abs(arg)


biggest_number(-10, -5, 5, 10)
smallest_number(-10, -5, 5, 10)
distance_from_zero(-10)

Tiếp tục đọc

[Functions – part 2] – Modules trong Python

Python Modules
Python Modules
1. Module là gì ?

Bạn còn nhớ câu lệnh import datetime ở bài Ngày tháng và thời gian trong Python? đó là một ví dụ về import (mình giữ nguyên tiếng Anh chứ ra tiếng Việt là nhập vào hay nhập khẩu nó chuối quá :D) một module.

Vậy trong Python, một module là một file mà nó cung cấp  các định nghĩa về biếnhàm được xây dựng sẵn mà bạn có thể sử dụng  khi đã  được import.

Trước khi ta thử import bất cứ thứ gì, chúng ta hãy xem Python sẽ làm gì với lệnh lấy căn bậc hai sqrt().

print sqrt(25)

Tiếp tục đọc

[Functions – part 1] – Hàm là gì?

hàm trong python
python function
1. Giới thiệu về hàm

Đôi khi bạn cần cân nhắc lại việc tái sử dụng mã nguồn, vì bạn thấy đôi khi chỉ với vài giá trị khác nhau mà cùng một cách thức hoạt động, thay vì viết lại toàn bộ một chức năng y hệt vậy thì ta có thể tái sử dụng chúng, nó giúp cho chúng ta dễ dàng xác định các chức năng cũng như việc tái sử đoạn mã đó mà không phải viết lại.

Hãy nhìn đoạn mã dưới đây, bạn thấy tôi đã viết sẵn 2 chức năng đó là   tax() và tip(). Hãy xem qua trước khi ta bắt đầu tìm hiểu để làm quen cách viết này ở các phần sau:

def tax(bill):
  """Adds 8% tax to a restaurant bill."""
  bill *= 1.08
  print "With tax: %f" % bill
  return bill

def tip(bill):
  """Adds 15% tip to a restaurant bill."""
  bill *= 1.15
  print "With tip: %f" % bill
  return bill
  
meal_cost = 100
meal_with_tax = tax(meal_cost)
meal_with_tip = tip(meal_with_tax)

Tiếp tục đọc

[Ví dụ] – Chương trình PygLatin

pyglatin
pyglatin
1. Giới thiệu

Pig Latin là một game về ngôn ngữ, game này hoạt động bằng cách di chuyển ký tự đầu tiên của một từ về cuối từ và thêm chuỗi “ay”. Ví dụ chuỗi “Python” sẽ trở thành “ythonpay”. Để viết Pig Latin, đây là các bước ta cần nắm:

01. Yêu cầu người dùng nhập chuỗi đầu vào.

02. Chắc chắn rằng người dùng nhập vào một chuỗi hợp lệ (cần kiểm tra điều kiện)

03. Chuyển một từ tiếng Anh sang Pig Latin

04.  Xuất chuỗi kết quả

Hãy làm một vài thao tác khởi động:

In ra màn hình chuỗi “Pig Latin“, quá dễ

print 'Pig Latin'

Tiếp tục đọc

Điều kiện và luồng điều khiển

Conditionals
Conditionals
1. Bắt đầu tìm hiểu về luồng (Flow)

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta muốn chương trình của chúng ta đưa ra những quyết định. Trong các chương trình, các luồng điều khiển cho phép ta khả năng để lựa chọn một hoặc một vài kết quả cần lấy.

Hãy xem đoạn code sau, bạn sẽ thấy và làm việc với dạng chương trình như thế này thường xuyên sau này một  khi bạn làm chủ được việc kiểm soát việc điều khiển luồng.

def clinic():
  print "You've just entered the clinic!"
  print "Do you take the door on the left or the right?"
  answer = raw_input("Type left or right and hit 'Enter'.").lower()
  if answer == "left" or answer == "l":
    print "This is the Verbal Abuse Room, you heap\
     of parrot droppings!"
  elif answer == "right" or answer == "r":
    print "Of course this is the Argument Room,\
     I've told you that already!"
  else:
    print "You didn't pick left or right! Try again."
    clinic()

clinic()

Tiếp tục đọc

[Date and Time] – Ngày tháng và thời gian trong Python

datetime
Datetime data type
1. Thư viện datetime

Trong thưc tế, có rất nhiều lúc bạn muốn theo dõi khi nào một sự kiện gì đó xảy ra. Trong Python có hỗ trợ ta làm việc đó thông qua thư viện datetime.

Ở bài này ta sẽ sử dụng thư viện  datetime để print ra màn hình ngày giờ hiện tại và các phương thức xử lý với ngày giờ cũng như định dạng lại ngày giờ được xuất ra.

Đầu tiên ta phải  import thư viện datetime để có thể sử dụng các tài nguyên của thư viện này (lệnh import và cách sử dụng thư viện hay module ta sẽ  tìm hiểu qua các phần sau, ở đây ta chỉ cần hiểu là import thư viện datetime là đủ).

from datetime import datetime

Tiếp tục đọc